Kaisa kyrktant, byggnadsfysiker, forskningssamordnare på forskningsinstitut och snart pastor i Equmeniakyrkan. Gift med Henrik, två vuxna barn och farmor. Fyller fritiden med garn och schnauzrar.

Läsarprat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!