Hej Världen!

Nu finns det en ny Mastodon-instans för talare av #svenska och andra nordiska språk: fikaverse.club

#Sverige #Skandinavien

@rgggn Hur funkar detta? Jag finns redan på Mastodon, då ska jag väl inte regga nytt konto? men din länk för mig till en inloggningssida

@Rebella Du behöver inte göra någonting eftersom du redan har ett konto :)

@rgggn Varför kommer jag då till en inloggningssida?

Follow

@rgggn Hittade dig på globala tidslinjen. Kommer in via annat, vad heter det. Deluniversum. (Minns inte klyket)

Sign in to participate in the conversation
Läsarprat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!