Hej Världen!

Nu finns det en ny Mastodon-instans för talare av #svenska och andra nordiska språk: fikaverse.club

#Sverige #Skandinavien

@rgggn Hur funkar detta? Jag finns redan på Mastodon, då ska jag väl inte regga nytt konto? men din länk för mig till en inloggningssida

@Rebella Du behöver inte göra någonting eftersom du redan har ett konto :)

@rgggn Varför kommer jag då till en inloggningssida?

@Rebella eftersom ditt mastodon-konto sitter på en annan instans. Men du kan, med ditt befintliga konto, kommunicera med användare på fikaverse.club (och andra instanser), precis som du och jag gör just nu.

Follow

@rgggn men jag kan inte öppna en särskild kolumn för fikaversumet?

@Rebella
I appen fediverse kan man göra det, men jag tror inte det går på webben.
@rgggn

Sign in to participate in the conversation
Läsarprat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!