Follow

Sebastian Ekberg. Jag började plugga filosofi och teologi i Lund, och tog 2017 en master i systematisk teologi från University of Notre Dame, USA. Är gift med AJ sedan 2013 och vi blev katoliker samma år. Just nu pappaledig med våra två äldsta (men ännu unga) barn från mitt jobb som kommunikatör i IT-branschen. Läser alltså ovanligt lite för tillfället.

ber också på förhand om ursäkt för slarviga tweets, brukar ofta författa dem på någon lekplats medan min 1,5-åring utför halsbrytande stunt från höga höjder

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Läsarprat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!